Polityka Prywatnosci

Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych naszych Klientów jest ważną częścią naszej pracy. Dokładamy wszelkich starań, aby dane osobowe wszystkich Klientów pozostawały prywatne. W związku z tym publikujemy poniżej zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji w zakresie danych osobowych.

Przepisy regulujące przetwarzanie danych osobowych

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako "RODO"). RODO obowiązuje w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Biuro Aktywnej Turystyki PARTNER z siedzibą w Świnoujściu przy ulicy Bohaterów Września 83/13, 72-600 Świnoujście, zwane dalej BAT PARTNER.

Kontakt w sprawie danych osobowych

We wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, w szczególności w zakresie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących uprawnień, prosimy o kontakt na adres biuro@travel-partner.pl

Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe BAT PARTNER przetwarza zgodnie z profilem swojej działalności w celu:

 • wykonania usług świadczonych przez BAT PARTNER (art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy)
 • weryfikacji tożsamości Klienta, tzn. uczestnika wyjazdu lub osoby wskazanej na umowie jako „Wpłacający” (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • rozpatrzenia reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy)
 • przesyłania powiadomień e-mail zawierających informacje handlowe (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli uprzednio osoba wyraziła taką zgodę; art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes)
 • rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej , takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat (art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa)
 • tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO (art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa; art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes)
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes, co do zasady do 10 lat z uwagi na obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń (podstawa prawna: art. 118 i nast. Kodeksu Cywilnego)
 • analitycznym, tj. badania i analizowania aktywności na stronie internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes)
 • wykorzystywania cookies na stronie internetowej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody)
 • zamieszczenia Państwa opinii o usługach i obiektach (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody - w tym przypadku przyjmujemy, że zamieszczenie opinii jest równoczesnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych).

Rodzaj przetwarzanych danych
Dane jakie przetwarzamy to: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, płeć, adres e-mail, numeru telefonu, adres zamieszkania, wzór podpisu, numer rachunku bankowego (w przypadku zwrotu pieniędzy), nick (w celu zamieszczenia przez Państwo opinii). Jeżeli jest to wymagane kierunkiem wyjazdu również dane z dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport), wówczas są to: miejsce urodzenia, obywatelstwo, wizerunek twarzy, seria i numer dokumentu, organ wydający dokument, data wydania oraz ważności dokumentu. 
Odbiorcy danych osobowych
W swojej działalności korzystamy z podwykonawców, co często wiąże się z koniecznością przekazania im danych osobowych. W związku z powyższym w koniecznych przypadkach przekazujemy Państwa dane osobowe współpracującym z nami podmiotom, którzy realizują usługi dla BAT PARTNER

Czas przechowywania/przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO dane osobowe będą przechowywanie / przetwarzane przez okres, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone. Poniżej poszczególne okresy przetwarzania danych osobowych:

 • w celu zawarcia i wykonania umowy dotyczących usług turystycznych przez okres trwania umowy
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez okres 3 lat lub 10 lat (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami)
 • w celu spełnienia obowiązków z prawa podatkowego przez okres 5 lat
 • na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych lub do celów marketingowych do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż 5 lat
 • do celów analitycznych, wykorzystania cookies oraz administrowania stroną internetową do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż 3 lata do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż 5 lat

Bezpieczeństwo

Pracownicy, którzy przetwarzają dane dla BAT PARTNER podpisują umowę poufności. Do danych mają dostęp jedynie pracownicy prowadzący sprawę danego Klienta oraz osoby zarządzające. Państwa informacja osobowa jest przechowywana w sposób bezpieczny i w żadnym przypadku nie zostaje udostępniona osobom postronnym, chyba że zostaną one w szczególny sposób upoważnione, by taką informację uzyskać.
Dane osobowe są przechowywane:

 • w zamkniętym pomieszczeniu o kontrolowanym dostępie; i/lub
 • w zamkniętej szufladzie lub szafie na dokumenty; i/lub
 • jeśli w formie cyfrowej, są chronione hasłem zgodnie z wymaganiami organizacji zawartymi w Polityce Kontroli Dostępu; i/lub
 • przechowywane na (przenośnych) nośnikach komputerowych, które są szyfrowane i w miarę możliwości poddane anonimizacji i pseudonimizacji

Ekrany komputerów i terminale używane do przetwarzania danych, są widoczne jedynie dla uprawnionych pracowników. Notatki fizyczne nie mogą być pozostawione w miejscach, w których mogłyby mieć do nich dostęp osoby nieuprawnione i nie mogą być przenoszone ze stanowisk roboczych bez wyraźnego upoważnienia. Kiedy tylko notatki odręczne nie są już potrzebne, zostają usunięte z zabezpieczonych archiwów.

Wymóg podania danych osobowych
Dane od Państwa pozyskujemy podczas rezerwacji sprzedawanej usługi. W przypadku, gdy rezerwacja nie jest dokonywana osobiście, mogą zostać pozyskane od osoby dokonującej rezerwacji usług w Państwa imieniu. Dane osobowe możemy także pozyskać za pomocą formularzy kontaktowych lub specjalnych aplikacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Państwa. Jednak podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby móc zrealizować usługę.